• Waluta: PLN
 • zmień

Waluta:

Szybki kontakt
Zadzwoń: 510 278 780
Napisz: sklep.carla@op.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-carla.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

E-CARLA.COM

 

Regulamin mający zastosowanie do umów zawartych po 1.01.2023 r

 

§ 1.  DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.e-carla.com, prowadzony przez Sprzedawcę,
 2. Regulamin –regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Sprzedawca – Beata Chrząszcz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CARLA Pawilon Handlowy Beata Chrząszcz ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. 29 Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6890000119, REGON: 370058719,

wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem rejestrowym: 000225406,

adres korespondencyjny: ul. 29 Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

e-mail: sklep.carla@op.pl,

tel. 510 278 780,

4.  Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

7. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,

9. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
ze Sprzedawcą,

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego,
w języku polskim, dotycząca zakupu Towarów.

12. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Towarów,

13. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży,

14. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę
i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,

15. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,

16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,

17. Materiały - zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

18. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

19. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w 8 Regulaminu,

20. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w 10 Regulaminu,

21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

22. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
 3. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
 5. otrzymywania Newslettera,
 6. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.
 10. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.
 11. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.
 13. Terminy, o których mowa w pkt. poprzednim nie dotyczą Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. W przypadku takich Towarów Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informacje o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 15. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 16. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto wybranej poczty elektronicznej e-mail.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:

a) ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,

b) zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,

c) wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych,
w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

d) wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.

3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

6. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

a) naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,

c) zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.

9. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku „Zarejestruj się”.
 2. Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby Konto zostało aktywowane i rejestracja została pomyślnie zakończona.
 3. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w dwóch punktach poprzedzających, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
 4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep.carla@op.pl

 

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie:

a) w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wcześniej wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto zgodnie z § 4), dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

b) poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie – Kupujący powinien dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia, w tym wypełnić dane w zakładce „Szybki zakup”, zamieszczonej w Formularzu Zamówienia, złożyć niezbędne oświadczenia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

c) na adres e-mail Sprzedawcy: sklep.carla@op.pl w dowolnym momencie - Kupujący powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Towary mają być objęte Zamówieniem,

2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.

3. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

4. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 12:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

5. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi 14 dni roboczych, z uwzględnieniem pkt 7 i 8 niniejszego paragrafu dotyczących przedłużenia czasu realizacji Zamówienia (informację w tym zakresie Sprzedawca przekazuje Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji).

6. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

7. W razie braku dostępności Towaru w magazynie, Kupujący jest o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia wskazanego w pkt 6 niniejszego paragrafu, albo zrezygnować z zamówionego Towaru lub z całości Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem 6 pkt 7 Regulaminu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 

§ 6. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cen wobec Kupujących.
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto
  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Towaru, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
 4. O całkowitej cenie za Towary objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący otrzyma Dowód Zakupu w postaci elektronicznej na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail lub w postaci tradycyjnej dołączony do zamówionych produktów..
 6. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:
 1. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
 2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 3. płatność za pośrednictwem platformy internetowej Cashbill - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
 4. płatność za pobraniem – Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem 5 pkt 6 i 8 Regulaminu,
 5. płatność ratalna w systemie e-Raty Santander Consumer Bank - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
 1. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b, c, e punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego w formie wiadomości e-mail do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 3. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 6 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
 1. Cashbill dostępnej na stronie cashbill.pl – przez Cashbill S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, KRS: 0000323297, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP10/2013,


§ 7. DOSTAWA

1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Towarów:

a)odbiór osobisty zamówionych Towarów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą pod adresem: ul. 29 Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

b) dostarczenie Towarów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską,

2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wysyłki Towaru poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

5. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy,
o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu.

6. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

§ 8. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, w razie braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty były wolne od wad. Gdyby pomimo starań Towar posiadał wady fizyczne lub prawne Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może zażądać jego naprawy lub wymiany. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.
 4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje należy składać:

a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: Carla Pawilon Handlowy, Beata Chrząszcz, ul.29-Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

b) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep.carla@op.pl.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres Kupującego lub – jeśli Klient wskaże adres mailowy – na podany adres mailowy.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wad Produktu Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi należność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji konieczne jest dostarczenie produktu do Sprzedawcy na adres: ul. 29 Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne – biorąc pod uwagę przepisy obowiązującego prawa – Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wskazanie dostępnych możliwości odbioru od niego Produktu. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i ponownego odesłania go do Kupującego pokrywa Sprzedawca.

11. Decyzja Sprzedawcy dot. Rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego, co nie wpływa na uprawnienia Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów

12. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

c) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: Carla Pawilon Handlowy, Beata Chrząszcz, ul.29-Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

a) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep.carla@op.pl

3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. firany i tkaniny cięte z metra na indywidualne zamówienie), oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami, w ich przypadku prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone – co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w §2 pkt. 11 Regulaminu.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Kupujący będący Konsumentem może:

a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres: ul. 8 Marca 5, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, strona internetowa: https://wiih.rzeszow.pl/),

b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Ustrzykach Dolnych), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych po 1.01.2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ REKLAMACJI

 

Wypełnia Kupujący

 

Dane Kupującego:                                ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Data sprzedaży:                                   ………………………………………………………………………

Data doręczenia:                                  ………………………………………………………………………

Dane Dowodu Zakupu:                         ………………………………………………………………………

Dane reklamowanego Produktu:            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Dodatkowy opis Produktu:                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                   ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:                            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

                                                                                                             data i podpis Kupującego

 

 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

wypełnia Sprzedawca

 

Protokół nr:                                          ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                                ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:                   ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji:            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

……………………………………….

                                                                                                            podpis i pieczątka Sprzedawcy

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

                                                                                                                    ……………..…………………………….

                                                                                                                                miejscowość, data

 

Carla Pawilon Handlowy Beata Chrząszcz

ul. 29 Listopada 28

38-700 Ustrzyki Dolne

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym odstępuję od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Zamówienia:         ………………………………………………

Data doręczenia:          ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami § 10. Regulaminu Sklepu internetowego, zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Towaru w stanie niezmienionym, wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedawcy niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów (tj. ceny Towaru oraz kosztów dostawy poniesionych przeze mnie przy zakupie Towaru), proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

 • na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….., którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… …….
 • przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie zwracanego Towaru, z uwzględnieniem przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

 

imię i nazwisko Kupującego: ………………………………………………

adres Kupującego:                 ………………………………………………

                                               ………………………………………………

…………………………………………………………

               data i podpis Kupującego

         (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Formularz należy wypełnić i odesłać pocztą lub mailem w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

(*) - niepotrzebne skreślić

 

 Regulamin mający zastosowanie do umów zawartych do 31.12.2022 r.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy  https://www.e-carla.com prowadzony jest przez Carla Pawilon Handlowy Beata Chrząszcz, adres: ul 29 Listopada 28, e-mail: carlameble@op.pl, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 13 461 14 64, NIP: 689 000 01 19, REGON: 70058719,  nazwa organu który dokonał wpisu: burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz nr wpisu 0652/91/00) zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  8. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  10. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 8,
  11. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
 3.  
 4.  
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec Kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 7. a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 8. b) prowadzeniu Newslettera,
 9. c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 10. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowegohttp://www.e-carla.com, świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 11. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 12. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
  i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny lub kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem http://www.e-carla.com,
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

 

 

 

 

 • 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: carla@op.pl

 

 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 

 1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: carla@op.pl

 

 • 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną lub faxem.
 5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
 6. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 1. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny
   lub Kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 510 278 780 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sklep.carla@op.pl
 1. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 2. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 3. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia o 10 dni roboczych lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

 

 • 5. DOSTAWA

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
 3. dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
 4. odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 5. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 6. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 7. Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

 

 • 6. PŁATNOŚCI

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym,
  2. płatność gotówką (przy odbiorze Towaru),
  3. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. Dotpay, PayPal etc.
  4. płatność za pobraniem.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
 1. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 1. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 3. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 10. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 14. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 17. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 18. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 20. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 22. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 23. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 24. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy, o których mowa w 1 ust. 3 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wyłączone.

 

 • 8. REKLAMACJA

 

 1. Reklamacje należy kierować na adres:

Carla Pawilon Handlowy, Beata Chrząszcz, ul.29-Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep.carla@op.pl.

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
 3. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 5. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
 6. Dowód zakupu lub jego kopię.
 7. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni.
  W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 

 

 

 

 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

 • 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego http://www.e-carla.com  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego http://www.e-carla.com, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.2021 roku.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat:

Carla Pawilon Handlowy Beata Chrząszcz

Ul 29 Listopada 28

38-700 Ustrzyki Dolne

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:         ………………………………………………

Data odbioru:               ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

 • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………
 • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego:     ………………………………………………

Adres Kupującego:                   ………………………………………………

                                               ………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

Data i Podpis

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

 

 

 

 

Wypełnia Kupujący

 

Dane Kupującego:                                ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Data sprzedaży:                                   ………………………………………………………………………

Data odbioru:                                       ………………………………………………………………………

Dane Dowodu zakupu:                         ………………………………………………………………………

Dane reklamowanego Produktu:            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Dodatkowy opis Produktu:                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                   ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:                            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Data i podpis Kupującego

 

 

 

Wypełnia Sprzedawca

 

Protokół nr:                                          ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                                ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:                   ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji:            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa

 

Carla Pawilon Handlowy

 • ul. 29 Listopada 28,
 • 38-700 Ustrzyki Dolne,
 • NIP: 689-000-01-19,
 • REGON: 370058719,
 • tel. 510 278 780,
 • e-mail: sklep.carla@op.pl